Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου24 Ιουνίου

Το Γενέσιον του τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου· η Σύναξις Ζαχαρίου και Ελισάβετ· Παναγιώτου Νεομάρτυρος

Αν θέλετε πολυτονικό κείμενο, πατήστε εδώ

Το Γενέσιο του ΠροδρόμουΤω αυτώ μηνί ΚΔ’, το Γενέσιον του τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου (1).

Ζαχαρία χόρευε συν τη συζύγω,
Ου πολλά μεν τίκτοντες, εν δε και μέγα.

Πρόδρομον αμφί τετάρτην εικάδα γείνατο μήτηρ.

Ούτος εμαρτυρήθη υπό του Δεσπότου Χριστού, ότι ανάμεσα εις τους γεννητούς υιούς των γυναικών, αυτός είναι από όλους μεγαλίτερος, και ότι είναι Προφήτου περισσότερος. Ούτος εσκίρτησεν ακόμη από την κοιλίαν της μητρός του, και εκήρυξεν εις όλους τους εν τη γη, την παρουσίαν του Σωτήρος. Ούτος επρόδραμε και επήγεν εις τον Άδην, και εκεί ευηγγέλισε την έλευσιν του Κυρίου. Ούτος εχρημάτισεν υιός Ζαχαρίου του Αρχιερέως, και Ελισάβετ της στείρας, γεννηθείς από θείαν επαγγελίαν και υπόσχεσιν. Αυτός και την σιωπήν του πατρός του Ζαχαρίου έλυσεν όταν εγεννήθη, και όλον τον κόσμον από χαράν εγέμωσε. Δια τούτο και οι Άγγελοι σήμερον με τους ανθρώπους ευφραίνονται, και όλη η κτίσις από χαράν επληρώθη. Τελείται δε η αυτού Σύναξις και εορτή, εις τον αγιώτατον αυτού Ναόν, τον ευρισκόμενον εις τόπον καλούμενον Φορακίου. (Όρα εις τον Θεοτόκην.)

(1) Σημείωσαι, ότι η γέννησις του Προδρόμου έγινεν ημέρα Δευτέρα, κατά τον Σεβαστόν Τραπεζούντιον. Εις το Γενέσιον του Προδρόμου λόγους ελληνικούς έχουσι, Σωφρόνιος ο Ιεροσολύμων, ου η αρχή· «Δίδου ημίν ω φωνή του Λόγου, φωνήν». Αντίπατρος Επίσκοπος Βόστρων των εν τη Αραβία ευρισκομένων, ου η αρχή· «Εν γεννητοίς γυναικών ουδένα Ιωάννου». Αέτιος Πρεσβύτερος Κωνσταντινουπόλεως, ου η αρχή· «Πολλοί μεν ήδη πολλάκις αγαπητοί». Χρύσιππος Πρεσβύτερος και μαθητής του Μεγάλου Ευθυμίου, ου η αρχή· «Ήχος σάλπιγγος, λύρα πνευματική». (Σώζονται εν τη Λαύρα και εν τω Κοινοβίω του Διονυσίου.) Και εις λόγος πανηγυρικός διαλαμβάνων περί της συλλήψεως, γεννήσεως, και ανατροφής του Προδρόμου, ου η αρχή· «Ιωάννην το μέγα κλέος της οικουμένης». Εγκώμιον του σοφωτάτου εν Μοναχοίς κυρού Θεοδούλου του μαγίστρου, ου η αρχή· «Αλλ’ εμοί γε τοις σοις». Εγκώμιον Θεοδώρου του Στουδίτου, ου η αρχή· «Αηδόνι τινι πολυφώνω εύηχα κελαδούντι». (Σώζονται ταύτα εν τω τετάρτω Πανηγυρικώ της Ιεράς Μονής του Βατοπαιδίου.) Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ου η αρχή· «Εύκαιρος ημέρα εορτής». Θεόδωρος ο Δαφνοπάτης, ου η αρχή· «Ει μεν ο του Λόγου κήρυξ». Λέων ο Σοφός, ου η αρχή· «Αρχή τω κόσμω χαράς». (Σώζονται εν τη του Παντοκράτορος.)

*

Τη αυτή ημέρα η Σύναξις των Δικαίων Ζαχαρίου, και Ελισάβετ.

Τεκούσι γεννήτορσι Προδρόμου πάλαι,
Γνωστοί συνευφραίνοντο, νυν δε και κτίσις (2).

(2) Ότι μεν, οι γονείς του Ιωάννου, εκατοίκουν εις την Ορεινήν της Ιουδαίας, όπου επήγεν η Θεοτόκος από την Ναζαρέτ, και αντάμωσε την Ελισάβετ, μαρτυρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εις ποίαν δε πόλιν της Ορεινής εκατοίκουν, τούτο ουκ εδήλωσεν ο Ευαγγελιστής. Δια τούτο, άλλοι μεν είπον, ότι εκατοίκουν εις την Μαχαιρούντα. Άλλοι, εις την Εμμαούς. Άλλοι, ότι εις την Βηθλεέμ, ως ο Κεδρηνός. Οι περισσότεροι δε από τους ύστερον λέγουσιν, ότι εκατοίκουν εις την Χεβρών. (Όρα εις την νεοτύπωτον Εκατονταετηρίδα.)

*

Ο Άγιος Νεομάρτυς Παναγιώτης ο Καισαρεύς, εμαρτύρησεν εν Κωνσταντινουπόλει εν έτει ͵αψξε’ [1765].

Παναγιώτης Καισαρεύς δι’ αγάπην,
Του Κυρίου τέθνηκεν. Ω χρηστού τέλους! (3)

(3) Όρα περί αυτού εις το Νέον Μαρτυρολόγιον.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Το Γενέσιο του ΠροδρόμουΤῷ αὐτῷ μηνὶ ΚΔ΄, τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου (1).

Ζαχαρία χόρευε σὺν τῇ συζύγῳ,
Οὐ πολλὰ μὲν τίκτοντες, ἓν δὲ καὶ μέγα.

Πρόδρομον ἀμφὶ τετάρτην εἰκάδα γείνατο μήτηρ.

Οὗτος ἐμαρτυρήθη ὑπὸ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ὅτι ἀνάμεσα εἰς τοὺς γεννητοὺς υἱοὺς τῶν γυναικῶν, αὐτὸς εἶναι ἀπὸ ὅλους μεγαλίτερος, καὶ ὅτι εἶναι Προφήτου περισσότερος. Οὗτος ἐσκίρτησεν ἀκόμη ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρός του, καὶ ἐκήρυξεν εἰς ὅλους τοὺς ἐν τῇ γῆ, τὴν παρουσίαν τοῦ Σωτῆρος. Οὗτος ἐπρόδραμε καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν ᾍδην, καὶ ἐκεῖ εὐηγγέλισε τὴν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου. Οὗτος ἐχρημάτισεν υἱὸς Ζαχαρίου τοῦ Ἀρχιερέως, καὶ Ἐλισάβετ τῆς στείρας, γεννηθεὶς ἀπὸ θείαν ἐπαγγελίαν καὶ ὑπόσχεσιν. Αὐτὸς καὶ τὴν σιωπὴν τοῦ πατρός του Ζαχαρίου ἔλυσεν ὅταν ἐγεννήθη, καὶ ὅλον τὸν κόσμον ἀπὸ χαρὰν ἐγέμωσε. Διὰ τοῦτο καὶ οἱ Ἄγγελοι σήμερον μὲ τοὺς ἀνθρώπους εὐφραίνονται, καὶ ὅλη ἡ κτίσις ἀπὸ χαρὰν ἐπληρώθη. Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ Σύναξις καὶ ἑορτή, εἰς τὸν ἁγιώτατον αὐτοῦ Ναόν, τὸν εὑρισκόμενον εἰς τόπον καλούμενον Φορακίου. (Ὅρα εἰς τὸν Θεοτόκην.)

(1) Σημείωσαι, ὅτι ἡ γέννησις τοῦ Προδρόμου ἔγινεν ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ, κατὰ τὸν Σεβαστὸν Τραπεζούντιον. Εἰς τὸ Γενέσιον τοῦ Προδρόμου λόγους ἑλληνικοὺς ἔχουσι, Σωφρόνιος ὁ Ἱεροσολύμων, οὗ ἡ ἀρχή· «Δίδου ἡμῖν ὦ φωνὴ τοῦ Λόγου, φωνήν». Ἀντίπατρος Ἐπίσκοπος Βόστρων τῶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ εὑρισκομένων, οὗ ἡ ἀρχή· «Ἐν γεννητοῖς γυναικῶν οὐδένα Ἰωάννου». Ἀέτιος Πρεσβύτερος Κωνσταντινουπόλεως, οὗ ἡ ἀρχή· «Πολλοὶ μὲν ἤδη πολλάκις ἀγαπητοί». Χρύσιππος Πρεσβύτερος καὶ μαθητὴς τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου, οὗ ἡ ἀρχή· «Ἦχος σάλπιγγος, λύρα πνευματική». (Σῴζονται ἐν τῇ Λαύρᾳ καὶ ἐν τῷ Κοινοβίῳ τοῦ Διονυσίου.) Καὶ εἷς λόγος πανηγυρικὸς διαλαμβάνων περὶ τῆς συλλήψεως, γεννήσεως, καὶ ἀνατροφῆς τοῦ Προδρόμου, οὗ ἡ ἀρχή· «Ἰωάννην τὸ μέγα κλέος τῆς οἰκουμένης». Ἐγκώμιον τοῦ σοφωτάτου ἐν Μοναχοῖς κυροῦ Θεοδούλου τοῦ μαγίστρου, οὗ ἡ ἀρχή· «Ἀλλ’ ἐμοί γε τοῖς σοῖς». Ἐγκώμιον Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, οὗ ἡ ἀρχή· «Ἀηδόνι τινι πολυφώνῳ εὔηχα κελαδοῦντι». (Σῴζονται ταῦτα ἐν τῷ τετάρτῳ Πανηγυρικῷ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Βατοπαιδίου.) Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, οὗ ἡ ἀρχή· «Εὔκαιρος ἡμέρα ἑορτῆς». Θεόδωρος ὁ Δαφνοπάτης, οὗ ἡ ἀρχή· «Εἰ μὲν ὁ τοῦ Λόγου κήρυξ». Λέων ὁ Σοφός, οὗ ἡ ἀρχή· «Ἀρχὴ τῷ κόσμῳ χαρᾶς». (Σῴζονται ἐν τῇ τοῦ Παντοκράτορος.)

*

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ Σύναξις τῶν Δικαίων Ζαχαρίου, καὶ Ἐλισάβετ.

Τεκοῦσι γεννήτορσι Προδρόμου πάλαι,
Γνωστοὶ συνευφραίνοντο, νῦν δὲ καὶ κτίσις (2).

(2) Ὅτι μέν, οἱ γονεῖς τοῦ Ἰωάννου, ἐκατοίκουν εἰς τὴν Ὀρεινὴν τῆς Ἰουδαίας, ὅπου ἐπῆγεν ἡ Θεοτόκος ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ, καὶ ἀντάμωσε τὴν Ἐλισάβετ, μαρτυρεῖ ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. Εἰς ποίαν δὲ πόλιν τῆς Ὀρεινῆς ἐκατοίκουν, τοῦτο οὐκ ἐδήλωσεν ὁ Εὐαγγελιστής. Διὰ τοῦτο, ἄλλοι μὲν εἶπον, ὅτι ἐκατοίκουν εἰς τὴν Μαχαιροῦντα. Ἄλλοι, εἰς τὴν Ἐμμαούς. Ἄλλοι, ὅτι εἰς τὴν Βηθλεέμ, ὡς ὁ Κεδρηνός. Οἱ περισσότεροι δὲ ἀπὸ τοὺς ὕστερον λέγουσιν, ὅτι ἐκατοίκουν εἰς τὴν Χεβρών. (Ὅρα εἰς τὴν νεοτύπωτον Ἑκατονταετηρίδα.)

*

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Παναγιώτης ὁ Καισαρεύς, ἐμαρτύρησεν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει ͵αψξε΄ [1765].

Παναγιώτης Καισαρεὺς δι’ ἀγάπην,
Τοῦ Κυρίου τέθνηκεν. Ὢ χρηστοῦ τέλους! (3)

(3) Ὅρα περὶ αὐτοῦ εἰς τὸ Νέον Μαρτυρολόγιον.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀπό τὸ βιβλίο: Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τόμος Γ’. Ἐκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Το Γενέσιον του τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου· η Σύναξις Ζαχαρίου και Ελισάβετ· Παναγιώτου Νεομάρτυρος

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.