Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου21 Μαρτίου

Των Αγίων Ιακώβου Επισκόπου, Θωμά Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Φιλήμονος, Δομνίνου κ.ά.

Αν θέλετε πολυτονικό κείμενο, πατήστε εδώ

Άγιος ΙάκωβοςΤω αυτώ μηνί ΚΑ’, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιακώβου Επισκόπου του Ομολογητού.

Λύπας ενεγκών σης χάριν σκιας (ήτοι εικόνος) Λόγε,
Βίου σκιώδους Ιάκωβος ηρπάγη.

Κρύψαν υπό χθόνα εικάδ’ Ιάκωβον κατά πρώτην.

Ούτος ο Άγιος εκ νεαράς ηλικίας μεταχειρισθείς την ασκητικήν ζωήν, εκαθάρισε τον εαυτόν του με την νηστείαν και την λοιπήν κακοπάθειαν, όθεν και ανεβιβάσθη εις τον θρόνον της Επισκοπής. Πολλούς δε διωγμούς και εξορίας υπέμεινεν ο μακάριος δια την προσκύνησιν των αγίων εικόνων, και διατί ήλεγχε και απεστρέφετο τους εικονομάχους. Όθεν τους τοιούτους πειρασμούς δοκιμάζωντας ανδρείως, και παλαίων με πείναν και δίψαν, παρέδωκε την ψυχήν του εις χείρας Θεού, παρά του οποίου έλαβε τον της ομολογίας άφθαρτον στέφανον.

 

 

 

 

 

 

*

Τη αυτή ημέρα μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Θωμά Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Ζωήν ο Θωμάς εκλιπών μετρουμένην,
Ζωήν πρεπόντως εύρεν ου μετρουμένην.

Ούτος ο εν Αγίοις Πατήρ ημών Θωμάς, δια την υπερβολικήν αρετήν του, και δια την άκραν αυτού σύνεσιν και ευλάβειαν, εχειροτονήθη Διάκονος της μεγάλης Εκκλησίας και Σακελλάριος, από τον Όσιον Πατέρα ημών και εν θαύμασι μέγιστον Ιωάννην τον Νηστευτήν, τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, κατά τους χρόνους του αοιδίμου βασιλέως Μαυρικίου, εν έτει φπε’ [585]. Αφ’ ου δε απέθανεν ο ρηθείς θείος Ιωάννης, και ο του Ιωάννου διάδοχος Κυριακός, τότε επροχειρίσθη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Άγιος ούτος Θωμάς. Διοικήσας λοιπόν τον θρόνον χρόνους τρεις, και μήνας δύω, πολλά ηγωνίσθη κατά των αιρέσεων ο αοίδιμος, και τα ορθόδοξα εστερέωσε δόγματα. Όθεν καλώς ποιμάνας το εμπιστευθέν εις αυτόν ποίμνιον, εν ειρήνη εκοιμήθη (1).

(1) Ούτος φαίνεται να ήναι Θωμάς ο πρώτος Κωνσταντινουπόλεως ο Διάκονος, και ουχί ο δεύτερος ο πατριαρχεύσας εν έτει 656 επί Κώνσταντος. Θέλει δε ο Μελέτιος ότι ο πρώτος Θωμάς, ήτον επί Ηρακλείου και επατριάρχευσεν εν έτει 607.

*

Οι Άγιοι Μάρτυρες Φιλήμων και Δομνίνος ξίφει τελειούνται.

Τμηθείς Φιλήμων Δομνίνον τον σον φίλον,
Φιλείν κεφαλής εκτομήν απειργάσω.

Ούτοι οι Άγιοι Μάρτυρες ήτον από την μεγαλόδοξον πόλιν της Ρώμης. Κατά δε τους χρόνους του κατά των Χριστιανών διωγμού, επεριπάτουν εις την Ιταλίαν και εκήρυττον τον Χριστόν, και πολλούς επιστρέφοντες εις την του Χριστού πίστιν, εβάπτιζον αυτούς. Όθεν δια την αιτίαν ταύτην επιάσθησαν από τους ειδωλολάτρας, και επροσφέρθησαν εις τον της Ιταλίας άρχοντα. Επειδή δε, ούτε με κολακείας εμαλακώθησαν, ούτε με υποσχέσεις δωρεών επείσθησαν, αλλά τον Χριστόν επικαλούμενοι, Θεόν αυτόν ανεκήρυττον, τούτου χάριν οι ειδωλολάτραι ετέντωσαν αυτούς κατά γης γυμνούς, από τα τέσσαρα μέρη του σώματος, και τους έδειραν ανελεήμονα, έπειτα τους έρριψαν εις την φυλακήν. Μετά ταύτα δε, εύγαλαν αυτούς έξω και απέκοψαν τας αγίας αυτών κεφαλάς, και ούτως οι μακάριοι έλαβον τους στεφάνους του μαρτυρίου.

*

Ο Όσιος Πατήρ ημών Βήρυλλος Επίσκοπος Κατάνης εν ειρήνη τελειούται.

Διπλά θανών Βήρυλλος εύρατο στέφη,
Ως κυριεύσας και παθών και δαιμόνων.

Ούτος ο Άγιος εκατάγετο από την Αντιόχειαν, μαθητής ων Πέτρου του Αποστόλου. Πηγαίνωντας δε εις την Δύσιν μαζί με τον Κορυφαίον εχειροτονήθη παρ’ αυτού Επίσκοπος Κατάνης της εν τη νήσω Σικελία ευρισκομένης. Καλώς δε και θεοφιλώς ποιμάνας το ποίμνιόν του, πολλούς ωδήγησεν εις την πίστιν του Χριστού, και πολλά εποίησε θαύματα, από τα οποία είναι άξιον εδώ να διηγηθώμεν ένα. Βρύσις ήτον εις ένα τόπον της Κατάνης, η οποία ανέβλυζε νερόν πικρότατον, τούτου δε την πικρίαν μετέβαλεν ο Άγιος εις γλυκύτητα δια προσευχής του. Τούτο το θαύμα βλέπωντας ένας Έλλην, άκρος λατρευτής των ειδώλων, επίστευσεν εις τον Χριστόν, μαζί δε με εκείνον επίστευσαν και άλλοι πολλοί. Με τα τοιαύτα λοιπόν θαυμάσια διαλάμψας ο Άγιος, και φθάσας εις γήρας βαθύ, εκοιμήθη τον εις τους δικαίους πρέποντα ύπνον. Το δε τίμιον αυτού λείψανον ενταφιάσθη εις την πόλιν της Κατάνης μεγαλοπρεπώς, το οποίον αναβλύζει διαφόρους ιατρείας μέχρι της σήμερον εις εκείνους, οπού μετά πίστεως αυτώ πλησιάζουσιν.

*

Ο Άγιος Σεραπίων ο από Σιδώνος εν ειρήνη τελειούται.

Δους πάντα χερσίν ενδεών Σεραπίων,
Τέλος δίδωσι και το πνεύμα Κυρίω (2).

(2) Τον Βίον αυτού όρα εις το Εκλόγιον. Σημείωσαι, ότι εις τον Παράδεισον των Πατέρων γράφεται και τούτο παράνω, ήγουν ότι ο Όσιος ούτος Σεραπίων, ήτον ωσάν ένα πετεινόν χωρίς να αποκτήση κανένα πράγμα του κόσμου τούτου, αλλά μόνον εφόρει ένα σινδόνι, και είχεν ένα μικρόν Ευαγγέλιον. Και έτζι εγύριζεν εδώ και εκεί, ωσάν ένας ασώματος. Πολλάκις δε εύρισκον αυτόν τινες εις τον δρόμον καθήμενον και κλαίοντα, και ηρώτων αυτόν, διατί έτζι κλαίεις γέρων; Ο δε απεκρίνετο. Ο αυθέντης μου επιστεύθη εις εμένα τον πλούτον του, και εγώ τον έχασα, και θέλει να με παιδεύση. Ταύτα δε ακούοντες, ενόμιζον, ότι λέγει δια χρυσίον και πλούτον αισθητόν. Όθεν ρίπτοντες εις αυτόν ολίγον ψωμίον, έλεγον. Λάβε γέρων το ψωμί αυτό και φάγε.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Άγιος ΙάκωβοςΤῷ αὐτῷ μηνὶ ΚΑ΄, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου Ἐπισκόπου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Λύπας ἐνεγκὼν σῆς χάριν σκιᾶς (ἤτοι εἰκόνος) Λόγε,
Βίου σκιώδους Ἰάκωβος ἡρπάγη.

Κρύψαν ὑπὸ χθόνα εἰκάδἸάκωβον κατὰ πρώτην.

Οὗτος Ἅγιος ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας μεταχειρισθεὶς τὴν ἀσκητικὴν ζωήν, ἐκαθάρισε τὸν ἑαυτόν του μὲ τὴν νηστείαν καὶ τὴν λοιπὴν κακοπάθειαν, ὅθεν καὶ ἀνεβιβάσθη εἰς τὸν θρόνον τῆς Ἐπισκοπῆς. Πολλοὺς δὲ διωγμοὺς καὶ ἐξορίας ὑπέμεινεν μακάριος διὰ τὴν προσκύνησιν τῶν ἁγίων εἰκόνων, καὶ διατὶ ἤλεγχε καὶ ἀπεστρέφετο τοὺς εἰκονομάχους. Ὅθεν τοὺς τοιούτους πειρασμοὺς δοκιμάζωντας ἀνδρείως, καὶ παλαίων μὲ πεῖναν καὶ δίψαν, παρέδωκε τὴν ψυχήν του εἰς χεῖρας Θεοῦ, παρὰ τοῦ ὁποίου ἔλαβε τὸν τῆς ὁμολογίας ἄφθαρτον στέφανον.

 

 

 

 

 

 

*

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Θωμᾶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Ζωὴν Θωμᾶς ἐκλιπὼν μετρουμένην,
Ζωὴν πρεπόντως εὗρεν οὐ μετρουμένην.

Οὗτος ὁ ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Θωμᾶς, διὰ τὴν ὑπερβολικὴν ἀρετήν του, καὶ διὰ τὴν ἄκραν αὐτοῦ σύνεσιν καὶ εὐλάβειαν, ἐχειροτονήθη Διάκονος τῆς μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ Σακελλάριος, ἀπὸ τὸν Ὅσιον Πατέρα ἡμῶν καὶ ἐν θαύμασι μέγιστον Ἰωάννην τὸν Νηστευτήν, τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ ἀοιδίμου βασιλέως Μαυρικίου, ἐν ἔτει φπε΄ [585]. Ἀφ’ οὗ δὲ ἀπέθανεν ὁ ῥηθεὶς θεῖος Ἰωάννης, καὶ ὁ τοῦ Ἰωάννου διάδοχος Κυριακός, τότε ἐπροχειρίσθη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ἅγιος οὗτος Θωμᾶς. Διοικήσας λοιπὸν τὸν θρόνον χρόνους τρεῖς, καὶ μῆνας δύω, πολλὰ ἠγωνίσθη κατὰ τῶν αἱρέσεων ὁ ἀοίδιμος, καὶ τὰ ὀρθόδοξα ἐστερέωσε δόγματα. Ὅθεν καλῶς ποιμάνας τὸ ἐμπιστευθὲν εἰς αὐτὸν ποίμνιον, ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη (1).

(1) Οὗτος φαίνεται νὰ ᾖναι Θωμᾶς πρῶτος Κωνσταντινουπόλεως Διάκονος, καὶ οὐχὶ δεύτερος πατριαρχεύσας ἐν ἔτει 656 ἐπὶ Κώνσταντος. Θέλει δὲ ὁ Μελέτιος ὅτι ὁ πρῶτος Θωμᾶς, ἦτον ἐπὶ Ἡρακλείου καὶ ἐπατριάρχευσεν ἐν ἔτει 607.

*

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Φιλήμων καὶ Δομνῖνος ξίφει τελειοῦνται.

Τμηθεὶς Φιλήμων Δομνῖνον τὸν σὸν φίλον,
Φιλεῖν κεφαλῆς ἐκτομὴν ἀπειργάσω.

Οὗτοι οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες ἦτον ἀπὸ τὴν μεγαλόδοξον πόλιν τῆς Ῥώμης. Κατὰ δὲ τοὺς χρόνους τοῦ κατὰ τῶν Χριστιανῶν διωγμοῦ, ἐπεριπάτουν εἰς τὴν Ἰταλίαν καὶ ἐκήρυττον τὸν Χριστόν, καὶ πολλοὺς ἐπιστρέφοντες εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν, ἐβάπτιζον αὐτούς. Ὅθεν διὰ τὴν αἰτίαν ταύτην ἐπιάσθησαν ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρας, καὶ ἐπροσφέρθησαν εἰς τὸν τῆς Ἰταλίας ἄρχοντα. Ἐπειδὴ δέ, οὔτε μὲ κολακείας ἐμαλακώθησαν, οὔτε μὲ ὑποσχέσεις δωρεῶν ἐπείσθησαν, ἀλλὰ τὸν Χριστὸν ἐπικαλούμενοι, Θεὸν αὐτὸν ἀνεκήρυττον, τούτου χάριν οἱ εἰδωλολάτραι ἐτέντωσαν αὐτοὺς κατὰ γῆς γυμνούς, ἀπὸ τὰ τέσσαρα μέρη τοῦ σώματος, καὶ τοὺς ἔδειραν ἀνελεήμονα, ἔπειτα τοὺς ἔρριψαν εἰς τὴν φυλακήν. Μετὰ ταῦτα δέ, εὔγαλαν αὐτοὺς ἔξω καὶ ἀπέκοψαν τὰς ἁγίας αὐτῶν κεφαλάς, καὶ οὕτως οἱ μακάριοι ἔλαβον τοὺς στεφάνους τοῦ μαρτυρίου.

*

Ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Βήρυλλος Ἐπίσκοπος Κατάνης ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Διπλᾶ θανὼν Βήρυλλος εὕρατο στέφη,
Ὡς κυριεύσας καὶ παθῶν καὶ δαιμόνων.

Οὗτος ὁ Ἅγιος ἐκατάγετο ἀπὸ τὴν Ἀντιόχειαν, μαθητὴς ὢν Πέτρου τοῦ Ἀποστόλου. Πηγαίνωντας δὲ εἰς τὴν Δύσιν μαζὶ μὲ τὸν Κορυφαῖον ἐχειροτονήθη παρ’ αὐτοῦ Ἐπίσκοπος Κατάνης τῆς ἐν τῇ νήσῳ Σικελίᾳ εὑρισκομένης. Καλῶς δὲ καὶ θεοφιλῶς ποιμάνας τὸ ποίμνιόν του, πολλοὺς ὡδήγησεν εἰς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ, καὶ πολλὰ ἐποίησε θαύματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ἄξιον ἐδῶ νὰ διηγηθῶμεν ἕνα. Βρύσις ἦτον εἰς ἕνα τόπον τῆς Κατάνης, ἡ ὁποία ἀνέβλυζε νερὸν πικρότατον, τούτου δὲ τὴν πικρίαν μετέβαλεν ὁ Ἅγιος εἰς γλυκύτητα διὰ προσευχῆς του. Τοῦτο τὸ θαῦμα βλέπωντας ἕνας Ἕλλην, ἄκρος λατρευτὴς τῶν εἰδώλων, ἐπίστευσεν εἰς τὸν Χριστόν, μαζὶ δὲ μὲ ἐκεῖνον ἐπίστευσαν καὶ ἄλλοι πολλοί. Μὲ τὰ τοιαῦτα λοιπὸν θαυμάσια διαλάμψας ὁ Ἅγιος, καὶ φθάσας εἰς γῆρας βαθύ, ἐκοιμήθη τὸν εἰς τοὺς δικαίους πρέποντα ὕπνον. Τὸ δὲ τίμιον αὐτοῦ λείψανον ἐνταφιάσθη εἰς τὴν πόλιν τῆς Κατάνης μεγαλοπρεπῶς, τὸ ὁποῖον ἀναβλύζει διαφόρους ἰατρείας μέχρι τῆς σήμερον εἰς ἐκείνους, ὁποῦ μετὰ πίστεως αὐτῷ πλησιάζουσιν.

*

Ὁ Ἅγιος Σεραπίων ὁ ἀπὸ Σιδῶνος ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Δοὺς πᾶντα χερσὶν ἐνδεῶν Σεραπίων,
Τέλος δίδωσι καὶ τὸ πνεῦμα Κυρίῳ (2).

(2) Τὸν Βίον αὐτοῦ ὅρα εἰς τὸ Ἐκλόγιον. Σημείωσαι, ὅτι εἰς τὸν Παράδεισον τῶν Πατέρων γράφεται καὶ τοῦτο παράνω, ἤγουν ὅτι ὁ Ὅσιος οὗτος Σεραπίων, ἦτον ὡσὰν ἕνα πετεινὸν χωρὶς νὰ ἀποκτήσῃ κανένα πρᾶγμα τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ μόνον ἐφόρει ἕνα σινδόνι, καὶ εἶχεν ἕνα μικρὸν Εὐαγγέλιον. Καὶ ἔτζι ἐγύριζεν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, ὡσὰν ἕνας ἀσώματος. Πολλάκις δὲ εὕρισκον αὐτόν τινες εἰς τὸν δρόμον καθήμενον καὶ κλαίοντα, καὶ ἠρώτων αὐτόν, διατί ἔτζι κλαίεις γέρων; Ὁ δὲ ἀπεκρίνετο. Ὁ αὐθέντης μου ἐπιστεύθη εἰς ἐμένα τὸν πλοῦτόν του, καὶ ἐγὼ τὸν ἔχασα, καὶ θέλει νὰ μὲ παιδεύσῃ. Ταῦτα δὲ ἀκούοντες, ἐνόμιζον, ὅτι λέγει διὰ χρυσίον καὶ πλοῦτον αἰσθητόν. Ὅθεν ῥίπτοντες εἰς αὐτὸν ὀλίγον ψωμίον, ἔλεγον. Λάβε γέρων τὸ ψωμὶ αὐτὸ καὶ φάγε.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀπό τὸ βιβλίο: Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τόμος Β’. Ἐκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

 Των Αγίων Ιακώβου Επισκόπου, Θωμά Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Φιλήμονος, Δομνίνου κ.ά.

 

 

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.