Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου8 Απριλίου

Των Αγίων Αγάβου, Φλέγοντος, Ρούφου και Ασυγκρίτου εκ των εβδομήκοντα Αποστόλων, Κελεστίνου Πάπα Ρώμης κ.ά.

Αν θέλετε πολυτονικό κείμενο, πατήστε εδώ

Άγιοι Ρούφος, Κελεστίνος, ΆγαβοςΤω αυτώ μηνί Η’, μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Αγάβου, Φλέγοντος, Ρούφου, και Ασυγκρίτου (1).

Εις τον Άγαβον.

Ψυχήν Αγάβου του προφηταποστόλου,
Ο ψυχοσώστης προσκαλείται Δεσπότης.

Εις τον Φλέγοντα.

Σβέσας πλάνης φλέγουσαν ο Φλέγων φλόγα,
Ους Δαβίδ είπε πυρ φλέγον βλέπει νόας.

Εις τον Ρούφον.

Παύλος καλεί σε Ρούφ’ Απόστολος μέγας,
Εκλεκτόν όντως. Ω επαίνου αξίου!

Εις τον Ασύγκριτον.

Ασύγκριτον δε πας επαινέσει μάλα,
Τούτον γαρ ησπάσατο Παύλου το στόμα.

Ογδοάτη μετέβησαν Απόστολοι Αγγελέες τε.

Από τούτους τους ιερούς Αποστόλους, ο μεν Άγαβος ήτον εκείνος, οπού αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς εις τας Πράξεις των Αποστόλων, ο οποίος λαβών την ζώνην του Αποστόλου Παύλου, έδεσεν αυτού τας χείρας και τους πόδας, και επροφήτευσε περί αυτού ταύτα· «Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα ου εστιν η ζώνη αύτη, ούτω δήσουσιν εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, και παραδώσουσιν εις χείρας εθνών» (Πραξ. κα’, 11). Αύτη δε η προφητεία του επληρώθη επί των έργων. Διότι όχι μόνον έδεσαν τον Παύλον οι Ιουδαίοι, αλλά και επεχείρησαν να τον θανατώσουν (2). Ούτος λοιπόν κηρύξας το Ευαγγέλιον εις το μέρος εκείνο της οικουμένης, εις το οποίον εκληρώθη, απήλθε προς Κύριον. Ο δε Ρούφος, τον οποίον αναφέρει ο Παύλος εν τη προς Ρωμαίους επιστολή λέγων· «Ασπάσασθε Ρούφον τον εκλεκτόν εν Κυρίω, και την μητέρα αυτού και εμού» (Ρωμ. ις’, 13), ούτος λέγω έγινεν Επίσκοπος Θηβών, των ευρισκομένων κοντά εις την Ελλάδα. Ομοίως δε και ο Φλέγων και ο Ασύγκριτος, κηρύττοντες το Ευαγγέλιον εις διάφορα μέρη του κόσμου, επίστρεψαν πολλούς απίστους εις την αληθή πίστιν. Οι οποίοι με διαφόρους τιμωρίας βασανισθέντες από τους Ιουδαίους και Έλληνας, ετελειώθησαν εις την αυτήν ημέραν, και έτζι έλαβον παρά Κυρίου τα ουράνια αγαθά της αϊδίου μακαριότητος.

(1) Σημείωσαι, ότι περιττώς εδώ γράφεται η μνήμη του Αποστόλου Ηρωδίωνος και του Αποστόλου Ερμού. Ο μεν γαρ Ηρωδίων εορτάζεται μετά Ολυμπά, Εράστου, Σωσιπάτρου, και Κουάρτου, κατά την δεκάτην του Νοεμβρίου. Ιδία δε κατά την εικοστήν ογδόην του Μαρτίου. Ομοίως και ο Απόστολος Ερμής εορτάζεται μετά Πατρόβα, Λίνου, Γαΐου, και Φιλολόγου των Αποστόλων, κατά την πέμπτην του Νοεμβρίου. Ιδίως δε εορτάζεται κατά την ογδόην του Μαρτίου.

(2) Ούτος ο Άγαβος επροφήτευσε, και ότι έχει να γένη πείνα μεγάλη εις όλην την οικουμένην, καθώς γράφουν αι Πράξεις των Αποστόλων· «Εν ταύταις ταις ημέραις κατήλθον από Ιεροσολύμων Προφήται εις Αντιόχειαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος εσήμανε δια του πνεύματος, λιμόν μέγαν έσεσθαι εφ’ όλην την οικουμένην, όστις και εγένετο επί Κλαυδίου Καίσαρος» (Πραξ. ια’, 27-28). Σημείωσαι, ότι η πείνα αύτη, την οποίαν επροφήτευσεν ο Άγαβος, έγινεν εις τον τεσσαρακοστόν τέταρτον χρόνον από Χριστού. Δια τούτο και οι εν Αντιοχεία Χριστιανοί επροθυμήθησαν και εσύναξαν ελεημοσύνας, και απέστειλαν αυτάς εις τους εν Ιεροσολύμοις Χριστιανούς δια χειρός Βαρνάβα και Σαύλου, ως αναφέρουν αι Πράξεις εν κεφ. ια’, 30. Ταύτην την πείναν την επί Κλαυδίου αναφέρουν και οι έξω ιστορικοί, δηλαδή ο Σβετόν εις τον Κλαύδιον, κεφ. ιη’, και ο Ιώσηπος αρχαιολόγος, βιβλίω κ’, κεφ. β’. Διηγούνται δε αυτοί, ότι τόση ταραχή του λαού ηκολούθησεν εις το παζάρι εξ αιτίας της πείνας, και τόσα βλάσφημα λόγια ήκουσεν από τον λαόν ο αυτοκράτωρ, ώστε οπού ηναγκάσθη να φύγη εις το παλάτιον, και να φροντίση δια την ασφάλειάν του. (Όρα την Εκατονταετηρίδα.)

*

Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κελεστίνου Πάπα Ρώμης.

Το χάσμα και σε παμμάκαρ Κελεστίνε,
Χορού διϊστά μη μεμακαρισμένου.

Ούτος ο μακάριος Κελεστίνος ήτον κατά τους χρόνους Θεοδοσίου του μικρού εν έτει υιε’ [415], καλώς ανατεθραμμένος δια βίου και λόγου, ήτοι δια πράξεως και θεωρίας. Όθεν δια τας αρετάς του ταύτας, ηξιώθη να αναβή εις τον θρόνον της πρεσβυτέρας Ρώμης, αφ’ ου ο Πάπας της Ρώμης Ζώσιμος ετελεύτησεν, ο οποίος διεδέχθη μεν τον Βονιφάτιον, ο δε Βονιφάτιος πάλιν διεδέχθη τον μέγαν Ιννοκέντιον. Ούτος λοιπόν κατά τον καιρόν της αγίας και Οικουμενικής Τρίτης Συνόδου της συγκροτηθείσης εν έτει υλα’ [431], ηγωνίσθη ο τρισόλβιος δια τας αποστολικάς και πατριακάς παραδόσεις, και δια της επιστολής του εκάθηρε τον δυσσεβή Νεστόριον, και τας θεομισείς αυτού βλασφημίας ήλεγξε και απεκήρυξε, συνεργός γενόμενος εις την καθαίρεσίν του ομού με τον θεσπέσιον Κύριλλον της Αλεξανδρείας, ο οποίος είχε τον τόπον του θείου τούτου Κελεστίνου, και αντί τούτου επροκάθητο εις την Σύνοδον. Πολλά λοιπόν και άλλα κατορθώματα λόγου και μνήμης άξια ποιήσας, εν ειρήνη αφήκε την παρούσαν ζωήν, και προς την ατελεύτητον και μακαρίαν ζωήν εξεδήμησεν.

*

Ο Άγιος Παυσίλυπος εν ειρήνη τελειούται.

Ο Παυσίλυπος γης λιπών παροικίαν,
Εις παυσίλυπον έρχεται κατοικίαν.

*

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο ναύκληρος, ο εν τη Κω μαρτυρήσας εν έτει ͵αχξθ’ [1669], πυρί τελειούται (3).

Πλεύσας θάλασσαν εν πυρί την του βίου,
Ναύκληρ’ έφθασας εις γαληνούς λιμένας.

(3) Το Μαρτύριον αυτού όρα εις το Νέον Μαρτυρολόγιον.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Άγιοι Ρούφος, Κελεστίνος, ΆγαβοςΤ ατ μην Η΄, μνήμη τν γίων ποστόλων κ τν βδομήκοντα, γάβου, Φλέγοντος, ούφου, κα συγκρίτου (1).

Ες τν γαβον.

Ψυχν γάβου το προφηταποστόλου,
ψυχοσώστης προσκαλεται Δεσπότης.

Ες τν Φλέγοντα.

Σβέσας πλάνης φλέγουσαν Φλέγων φλόγα,
Ο
ς Δαβδ επε πρ φλέγον βλέπει νόας.

Ες τν οφον.

Παλος καλε σε οφ’ πόστολος μέγας,
κλεκτν ντως. παίνου ξίου!

Ες τν σύγκριτον.

σύγκριτον δ πς παινέσει μάλα,
Το
τον γρ σπάσατο Παύλου τ στόμα.

γδοάτ μετέβησαν πόστολοι γγελέες τε.

π τούτους τος ερος ποστόλους, μν γαβος τον κενος, πο ναφέρει Εαγγελιστς Λουκς ες τς Πράξεις τν ποστόλων, ποος λαβν τν ζώνην το ποστόλου Παύλου, δεσεν ατο τς χερας κα τος πόδας, κα προφήτευσε περ ατο τατα· «Τάδε λέγει τ Πνεμα τ γιον. Τν νδρα ο στιν ζώνη ατη, οτω δήσουσιν ν ερουσαλμ ουδαοι, κα παραδώσουσιν ες χερας θνν» (Πράξ. κα΄, 11). Ατη δ προφητεία του πληρώθη π τν ργων. Διότι χι μόνον δεσαν τν Παλον ο ουδαοι, λλ κα πεχείρησαν ν τν θανατώσουν (2). Οτος λοιπν κηρύξας τ Εαγγέλιον ες τ μέρος κενο τς οκουμένης, ες τ ποον κληρώθη, πλθε πρς Κύριον. δ οφος, τν ποον ναφέρει Παλος ν τ πρς ωμαίους πιστολ λέγων· «σπάσασθε οφον τν κλεκτν ν Κυρί, κα τν μητέρα ατο κα μο» (ωμ. ις΄, 13), οτος λέγω γινεν πίσκοπος Θηβν, τν ερισκομένων κοντ ες τν λλάδα. μοίως δ κα Φλέγων κα σύγκριτος, κηρύττοντες τ Εαγγέλιον ες διάφορα μέρη το κόσμου, πίστρεψαν πολλος πίστους ες τν ληθ πίστιν. Ο ποοι μ διαφόρους τιμωρίας βασανισθέντες π τος ουδαίους κα λληνας, τελειώθησαν ες τν ατν μέραν, κα τζι λαβον παρ Κυρίου τ οράνια γαθ τς ϊδίου μακαριότητος.

(1) Σημείωσαι, τι περιττς δ γράφεται μνήμη το ποστόλου ρωδίωνος κα το ποστόλου ρμο. μν γρ ρωδίων ορτάζεται μετ λυμπ, ράστου, Σωσιπάτρου, κα Κουάρτου, κατ τν δεκάτην το Νοεμβρίου. δί δ κατ τν εκοστν γδόην το Μαρτίου. μοίως κα πόστολος ρμς ορτάζεται μετ Πατρόβα, Λίνου, Γαΐου, κα Φιλολόγου τν ποστόλων, κατ τν πέμπτην το Νοεμβρίου. δίως δ ορτάζεται κατ τν γδόην το Μαρτίου.

(2) Οτος γαβος προφήτευσε, κα τι χει ν γέν πενα μεγάλη ες λην τν οκουμένην, καθς γράφουν α Πράξεις τν ποστόλων· «ν ταύταις τας μέραις κατλθον π εροσολύμων Προφται ες ντιόχειαν. ναστς δ ες ξ ατν νόματι γαβος σήμανε δι το πνεύματος, λιμν μέγαν σεσθαι φ’ λην τν οκουμένην, στις κα γένετο π Κλαυδίου Καίσαρος» (Πράξ. ια΄, 27-28). Σημείωσαι, τι πενα ατη, τν ποίαν προφήτευσεν γαβος, γινεν ες τν τεσσαρακοστν τέταρτον χρόνον π Χριστο. Δι τοτο κα ο ν ντιοχεί Χριστιανο προθυμήθησαν κα σύναξαν λεημοσύνας, κα πέστειλαν ατς ες τος ν εροσολύμοις Χριστιανος δι χειρς Βαρνάβα κα Σαύλου, ς ναφέρουν α Πράξεις ν κεφ. ια΄, 30. Ταύτην τν πεναν τν π Κλαυδίου ναφέρουν κα ο ξω στορικοί, δηλαδ Σβετν ες τν Κλαύδιον, κεφ. ιη΄, κα ώσηπος ρχαιολόγος, βιβλί κ΄, κεφ. β΄. Διηγονται δ ατοί, τι τόση ταραχ το λαο κολούθησεν ες τ παζάρι ξ ατίας τς πείνας, κα τόσα βλάσφημα λόγια κουσεν π τν λαν ατοκράτωρ, στε πο ναγκάσθη ν φύγ ες τ παλάτιον, κα ν φροντίσ δι τν σφάλειάν του. (ρα τν κατονταετηρίδα.)

*

Τ ατ μέρ μνήμη το σίου Πατρς μν Κελεστίνου Πάπα ώμης.

Τ χάσμα κα σ παμμάκαρ Κελεστνε,
Χορο
διϊστ μ μεμακαρισμένου.

Οτος μακάριος Κελεστνος τον κατ τος χρόνους Θεοδοσίου το μικρο ν τει υιε΄ [415], καλς νατεθραμμένος δι βίου κα λόγου, τοι δι πράξεως κα θεωρίας. θεν δι τς ρετάς του ταύτας, ξιώθη ν ναβ ες τν θρόνον τς πρεσβυτέρας ώμης, φ’ ο Πάπας τς ώμης Ζώσιμος τελεύτησεν, ποος διεδέχθη μν τν Βονιφάτιον, δ Βονιφάτιος πάλιν διεδέχθη τν μέγαν ννοκέντιον. Οτος λοιπν κατ τν καιρν τς γίας κα Οκουμενικς Τρίτης Συνόδου τς συγκροτηθείσης ν τει υλα΄ [431], γωνίσθη τρισόλβιος δι τς ποστολικς κα πατριακς παραδόσεις, κα δι τς πιστολς του κάθηρε τν δυσσεβ Νεστόριον, κα τς θεομισες ατο βλασφημίας λεγξε κα πεκήρυξε, συνεργς γενόμενος ες τν καθαίρεσίν του μο μ τν θεσπέσιον Κύριλλον τς λεξανδρείας, ποος εχε τν τόπον το θείου τούτου Κελεστίνου, κα ντ τούτου προκάθητο ες τν Σύνοδον. Πολλ λοιπν κα λλα κατορθώματα λόγου κα μνήμης ξια ποιήσας, ν ερήν φκε τν παροσαν ζωήν, κα πρς τν τελεύτητον κα μακαρίαν ζων ξεδήμησεν.

*

γιος Παυσίλυπος ν ερήν τελειοται.

Παυσίλυπος γς λιπν παροικίαν,
Ε
ς παυσίλυπον ρχεται κατοικίαν.

*

γιος Νεομάρτυς ωάννης ναύκληρος, ν τ Κ μαρτυρήσας ν τει ͵αχξθ΄ [1669], πυρ τελειοται (3).

Πλεύσας θάλασσαν ν πυρ τν το βίου,
Ναύκληρ’
φθασας ες γαληνος λιμένας.

(3) Τ Μαρτύριον ατο ρα ες τ Νέον Μαρτυρολόγιον.

Τας τν σν γίων πρεσβείαις Χριστ Θες λέησον μς.

Ἀπό τὸ βιβλίο: Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τόμος Β’. Ἐκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Των Αγίων Αγάβου, Φλέγοντος, Ρούφου και Ασυγκρίτου εκ των εβδομήκοντα Αποστόλων, Κελεστίνου Πάπα Ρώμης κ.ά.

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.