Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου25 Μαΐου

Η τρίτη εύρεσις της τιμίας κεφαλής του Αγίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου• Κελεστίνου, Ολβιανού

Αν θέλετε πολυτονικό κείμενο, πατήστε εδώ

Τρίτη εύρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙωάννουΤω αυτώ μηνί ΚΕ’, η τρίτη εύρεσις της τιμίας κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

Φωνή βοώντος γης μυχώ κεκρυμμένη,
Της γης ραγείσης πάσιν ήχησε ξένως.

Εικάδα δε Προδρόμοιο κάρην εύρον κατά πέμπτην.

Η τιμία κεφαλή του Βαπτιστού Ιωάννου, ήτον μεν προ πολλών χρόνων κεκρυμμένη, τώρα δε ανεφάνη από τους κόλπους της γης, καθώς αναφαίνεται και το χρυσάφι μέσα από τα μέταλλα. Δεν ήτον όμως κεκλεισμένη μέσα εις στάμνον, καθώς ήτον το πρότερον, αλλά ευρίσκετο μέσα εις ένα αγγείον αργυρούν και εις τόπον ιερόν, εφανερώθη δε δια μέσου ενός Ιερέως. Αύτη λοιπόν ανεκομίσθη από τα Κόμανα της Καππαδοκίας εις την Κωνσταντινούπολιν. Όθεν ο τότε πιστότατος βασιλεύς, και Πατριάρχης, με όλον τον ορθόδοξον λαόν, εδέχθηκαν αυτήν ασμενέστατα, και πιστώς προσκυνήσαντες, απέθεσαν εις τόπον ιερόν και σεβάσμιον (1).

(1) Εις την τρίτην εύρεσιν εγκώμιον γλαφυρόν έπλεξεν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, όπερ ευρίσκεται εις την Λαύραν και Ιεράν Μονήν του Διονυσίου. Εκ του εγκωμίου δε εκείνου συμπεραίνεται ότι να ευρίσκετο τότε εις το Μοναστήριον των Στουδιτών επ’ ονόματι του Προδρόμου τιμώμενον ή όλη η Αγία Κάρα του Προδρόμου, ή μέρος αυτής. Η δε αρχή του εγκωμίου έστιν αύτη· «Τρίτον μήνυμα της του Προδρόμου μνήμης». Το αυτό δε εγκώμιον σώζεται και εν τη του Βατοπαιδίου και Ιβήρων. Ομοίως εν τη αυτή Μονή του Βατοπαιδίου εν τω τρίτω Πανηγυρικώ σώζεται λόγος διαλαμβάνων περί της πρώτης και δευτέρας και τρίτης ευρέσεως της κεφαλής του Προδρόμου, ου η αρχή· «Πάλιν ημίν ο θείος εφέστηκε Πρόδρομος». 

*

Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Μάρτυς Κελεστίνος, σιδήρω τας πτέρνας περιπαρείς, τελειούται.

Πτέρνας σιδήροις εμπαρείς Κελεστίνος,
Τον πτερνοτήρην συντρίβει πατών όφιν.

*

Ο Όσιος Ολβιανός εν ειρήνη τελειούται.

Τον Ολβιανόν ου πανόλβιος βίος,
Πανολβίαν λαχόντα και λήξιν γράφω.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

  

 

Τρίτη εύρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού ΙωάννουΤῷ αὐτῷ μηνὶ ΚΕ΄, ἡ τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Φωνὴ βοῶντος γῆς μυχῷ κεκρυμμένη,
Τῆς γῆς ῥαγείσης πᾶσιν ἤχησε ξένως.

Εἰκάδα δὲ Προδρόμοιο κάρην εὗρον κατὰ πέμπτην.

Ἡ τιμία κεφαλὴ τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ἦτον μὲν πρὸ πολλῶν χρόνων κεκρυμμένη, τώρα δὲ ἀνεφάνη ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς γῆς, καθὼς ἀναφαίνεται καὶ τὸ χρυσάφι μέσα ἀπὸ τὰ μέταλλα. Δὲν ἦτον ὅμως κεκλεισμένη μέσα εἰς στάμνον, καθὼς ἦτον τὸ πρότερον, ἀλλὰ εὑρίσκετο μέσα εἰς ἕνα ἀγγεῖον ἀργυροῦν καὶ εἰς τόπον ἱερόν, ἐφανερώθη δὲ διὰ μέσου ἑνὸς Ἱερέως. Αὕτη λοιπὸν ἀνεκομίσθη ἀπὸ τὰ Κόμανα τῆς Καππαδοκίας εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Ὅθεν ὁ τότε πιστότατος βασιλεύς, καὶ Πατριάρχης, μὲ ὅλον τὸν ὀρθόδοξον λαόν, ἐδέχθηκαν αὐτὴν ἀσμενέστατα, καὶ πιστῶς προσκυνήσαντες, ἀπέθεσαν εἰς τόπον ἱερὸν καὶ σεβάσμιον (1).

(1) Εἰς τὴν τρίτην εὕρεσιν ἐγκώμιον γλαφυρὸν ἔπλεξεν ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, ὅπερ εὑρίσκεται εἰς τὴν Λαύραν καὶ Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Διονυσίου. Ἐκ τοῦ ἐγκωμίου δὲ ἐκείνου συμπεραίνεται ὅτι νὰ εὑρίσκετο τότε εἰς τὸ Μοναστήριον τῶν Στουδιτῶν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Προδρόμου τιμώμενον ἢ ὅλη ἡ Ἁγία Κάρα τοῦ Προδρόμου, ἢ μέρος αὐτῆς. Ἡ δὲ ἀρχὴ τοῦ ἐγκωμίου ἔστιν αὕτη· «Τρίτον μήνυμα τῆς τοῦ Προδρόμου μνήμης». Τὸ αὐτὸ δὲ ἐγκώμιον σῴζεται καὶ ἐν τῇ τοῦ Βατοπαιδίου καὶ Ἰβήρων. Ὁμοίως ἐν τῇ αὐτῇ Μονῇ τοῦ Βατοπαιδίου ἐν τῷ τρίτῳ Πανηγυρικῷ σῴζεται λόγος διαλαμβάνων περὶ τῆς πρώτης καὶ δευτέρας καὶ τρίτης εὑρέσεως τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου, οὗ ἡ ἀρχή· «Πάλιν ἡμῖν ὁ θεῖος ἐφέστηκε Πρόδρομος».

*

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ἅγιος Μάρτυς Κελεστῖνος, σιδήρῳ τὰς πτέρνας περιπαρείς, τελειοῦται.

Πτέρνας σιδήροις ἐμπαρεὶς Κελεστῖνος,
Τὸν πτερνοτήρην συντρίβει πατῶν ὄφιν.

*

Ὁ Ὅσιος Ὀλβιανὸς ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Τὸν Ὀλβιανὸν οὗ πανόλβιος βίος,
Πανολβίαν λαχόντα καὶ λῆξιν γράφω.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀπό τὸ βιβλίο: Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τόμος Γ’. Ἐκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Η τρίτη εύρεσις της τιμίας κεφαλής του Αγίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου• Κελεστίνου, Ολβιανού

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.