Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου23 Μαΐου

Των Αγίων Μιχαήλ Επισκόπου Συννάδων, Μαρίας του Κλοπά, Σαλωνά του Ρωμαίου, Σελεύκου

Αν θέλετε πολυτονικό κείμενο, πατήστε εδώ

Άγιος Μιχαήλ επίσκοπος ΣυννάδωνΤω αυτώ μηνί ΚΓ’, μνήμη του Οσίου πατρός ημών και Ομολογητού Μιχαήλ Επισκόπου Συννάδων.

Τω κυματώδει μικρόν εμπρέψας βίω,
Λύη Μιχαήλ οία κούφη πομφόλυξ.

Εικάδι δε τριτάτη Μιχαήλ αναδέδραμεν εκ γης.

Ούτος ο αγγελώνυμος Μιχαήλ ήτον κατά τους χρόνους Λέοντος του Αρμενίου, εν έτει ωιδ’ [814]. Αφιερωθείς δε ακόμη από τας μητρικάς του αγκάλας εις τον Θεόν, και καθαρίσας τον εαυτόν του δια βίου τελείου, έγινεν Ιερεύς και Αρχιερεύς του Θεού του Υψίστου, από τον οποίον δυναμούμενος, ηφάνισε την βλάσφημον αίρεσιν των εικονομάχων, και έφραξε τα άθεα αυτών στόματα, τα ανοιγόμενα εναντίον της θείας εικόνος του Χριστού. Όθεν Λέων ο θηριώνυμος, δεν υπέφερε το ρεύμα της ιεράς γλώσσης του Αγίου. Παρεστάθη γαρ έμπροσθεν του βήματος αυτού ο μακάριος ούτος, και ούτε από τους φοβερισμούς του εδειλίασεν, ούτε από τας κολακείας του εμαλακώθη, αλλά με ελευθέραν και ανδρείαν φωνήν εξεβόησε, λέγων, «Την άχραντον εικόνα ευσεβώς σέβομαι και προσκυνώ του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και της θείας αυτού Μητρός. Το δε εδικόν σου δόγμα και τον ορισμόν, πτύω και ως ουδέν λογίζομαι».

Ταύτα ακούσας ο βασιλεύς, όλος εγέμισεν από εντροπήν. Όθεν και ανάψας υπό του θυμού, εκαταδίκασε τον Άγιον εις μακράν εξορίαν. Ο οποίος και εν τη εξορία ευρισκόμενος, και πολλάς ταλαιπωρίας πάσχων, εφύλαξε το κατ’ εικόνα καθαρόν και αμόλυντον. Δια τούτο και η γλώσσα του εδείχθη αληθώς κάλαμος του Αγίου Πνεύματος, μελετώσα την του Θεού Λόγου ένσαρκον Οικονομίαν. Και επειδή εδιώκετο από τόπον εις τόπον, και υπέμεινε θλίψεις πολλάς και στενοχωρίας, τούτου χάριν δικαίως κατήντησεν ο μακάριος εις το ευρύχωρον πλάτος του Παραδείσου. Καλώς λοιπόν τον δρόμον της ζωής του τελειώσας, με διπλούς εκοσμήθη στεφάνους, και ούτω δια της ομολογίας προσετέθη ο Αρχιερεύς εις τους Αρχιερείς, και ο Μάρτυς εις τους Μάρτυρας (1).

(1) Τα Σύνναδα ήτον πόλις ένδοξος της μείζονος Φρυγίας, και μάλιστα δια τα θαυμαστά μάρμαρα οπού είχε, τιμημένη με θρόνον Μητροπολίτου, δώδεκα Επισκόπους έχοντος, τώρα δε είναι ερείπιον, και όρα τον Μελέτιον σελ. 456, της Γεωγραφίας.

*

Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας του Κλοπά εν ειρήνη τελειωθείσης.

Ψυχήν φέρει νυν ουκ άρωμα Μαρία,
Αρωμάτων σοι Σώτερ ευωδεστέραν.

*

Ο Άγιος Μάρτυς Σαλωνάς ο Ρωμαίος ξίφει τελειούται.

Σπονδάς απειθών προσφέρειν ειδωλίοις,
Τέμνη Σαλωνά, και Θεώ σπονδή γίνη.

*

Ο Άγιος Μάρτυς Σέλευκος πρισθείς τελειούται.

Φέρει Σέλευκος αστενακτί την πρίσιν,
Και τον πολυστένακτον εκλείπει βίον.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

  

 

Άγιος Μιχαήλ επίσκοπος ΣυννάδωνΤῷ αὐτῷ μηνὶ ΚΓ΄, μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ Ὁμολογητοῦ Μιχαὴλ Ἐπισκόπου Συννάδων.

Τῷ κυματώδει μικρὸν ἐμπρέψας βίῳ,
Λύῃ Μιχαὴλ οἷα κούφη πομφόλυξ.

Εἰκάδι δὲ τριτάτῃ Μιχαὴλ ἀναδέδραμεν ἐκ γῆς.

Οὗτος ὁ ἀγγελώνυμος Μιχαὴλ ἦτον κατὰ τοὺς χρόνους Λέοντος τοῦ Ἁρμενίου, ἐν ἔτει ωιδ΄ [814]. Ἀφιερωθεὶς δὲ ἀκόμη ἀπὸ τὰς μητρικάς του ἀγκάλας εἰς τὸν Θεόν, καὶ καθαρίσας τὸν ἑαυτόν του διὰ βίου τελείου, ἔγινεν Ἱερεὺς καὶ Ἀρχιερεὺς τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἀπὸ τὸν ὁποῖον δυναμούμενος, ἠφάνισε τὴν βλάσφημον αἵρεσιν τῶν εἰκονομάχων, καὶ ἔφραξε τὰ ἄθεα αὐτῶν στόματα, τὰ ἀνοιγόμενα ἐναντίον τῆς θείας εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ. Ὅθεν Λέων ὁ θηριώνυμος, δὲν ὑπέφερε τὸ ῥεῦμα τῆς ἱερᾶς γλώσσης τοῦ Ἁγίου. Παρεστάθη γὰρ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος αὐτοῦ ὁ μακάριος οὗτος, καὶ οὔτε ἀπὸ τοὺς φοβερισμούς του ἐδειλίασεν, οὔτε ἀπὸ τὰς κολακείας του ἐμαλακώθη, ἀλλὰ μὲ ἐλευθέραν καὶ ἀνδρείαν φωνὴν ἐξεβόησε, λέγων, «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα εὐσεβῶς σέβομαι καὶ προσκυνῶ τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τῆς θείας αὐτοῦ Μητρός. Τὸ δὲ ἐδικόν σου δόγμα καὶ τὸν ὁρισμόν, πτύω καὶ ὡς οὐδὲν λογίζομαι».

Ταῦτα ἀκούσας ὁ βασιλεύς, ὅλος ἐγέμισεν ἀπὸ ἐντροπήν. Ὅθεν καὶ ἀνάψας ὑπὸ τοῦ θυμοῦ, ἐκαταδίκασε τὸν Ἅγιον εἰς μακρὰν ἐξορίαν. Ὁ ὁποῖος καὶ ἐν τῇ ἐξορίᾳ εὑρισκόμενος, καὶ πολλὰς ταλαιπωρίας πάσχων, ἐφύλαξε τὸ κατ’ εἰκόνα καθαρὸν καὶ ἀμόλυντον. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ γλῶσσά του ἐδείχθη ἀληθῶς κάλαμος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μελετῶσα τὴν τοῦ Θεοῦ Λόγου ἔνσαρκον Οἰκονομίαν. Καὶ ἐπειδὴ ἐδιώκετο ἀπὸ τόπον εἰς τόπον, καὶ ὑπέμεινε θλίψεις πολλὰς καὶ στενοχωρίας, τούτου χάριν δικαίως κατήντησεν ὁ μακάριος εἰς τὸ εὐρύχωρον πλάτος τοῦ Παραδείσου. Καλῶς λοιπὸν τὸν δρόμον τῆς ζωῆς του τελειώσας, μὲ διπλοῦς ἐκοσμήθη στεφάνους, καὶ οὕτω διὰ τῆς ὁμολογίας προσετέθη ὁ Ἀρχιερεὺς εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς, καὶ ὁ Μάρτυς εἰς τοὺς Μάρτυρας (1).

(1) Τὰ Σύνναδα ἦτον πόλις ἔνδοξος τῆς μείζονος Φρυγίας, καὶ μάλιστα διὰ τὰ θαυμαστὰ μάρμαρα ὁποῦ εἶχε, τιμημένη μὲ θρόνον Μητροπολίτου, δώδεκα Ἐπισκόπους ἔχοντος, τώρα δὲ εἶναι ἐρείπιον, καὶ ὅρα τὸν Μελέτιον σελ. 456, τῆς Γεωγραφίας.

*

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς Ἁγίας Μυροφόρου Μαρίας τοῦ Κλοπᾶ ἐν εἰρήνῃ τελειωθείσης.

Ψυχὴν φέρει νῦν οὐκ ἄρωμα Μαρία,
Ἀρωμάτων σοι Σῶτερ εὐωδεστέραν.

*

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Σαλωνᾶς ὁ Ῥωμαῖος ξίφει τελειοῦται.

Σπονδὰς ἀπειθῶν προσφέρειν εἰδωλίοις,
Τέμνῃ Σαλωνᾶ, καὶ Θεῷ σπονδὴ γίνῃ.

*

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Σέλευκος πρισθεὶς τελειοῦται.

Φέρει Σέλευκος ἀστενακτὶ τὴν πρίσιν,
Καὶ τὸν πολυστένακτον ἐκλείπει βίον.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀπό τὸ βιβλίο: Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τόμος Γ’. Ἐκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Των Αγίων Μιχαήλ Επισκόπου Συννάδων, Μαρίας του Κλοπά, Σαλωνά του Ρωμαίου, Σελεύκου 

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.