Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου31 Μαΐου

Των Αγίων Ερμείου, Ευσεβίου, Χαραλάμπους κ.ά.

Αν θέλετε πολυτονικό κείμενο, πατήστε εδώ

Άγιος ΕρμείαςΤω αυτώ μηνί ΛΑ’, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ερμείου.

Βάπτεις σεαυτόν κογχύλη σων αιμάτων,
Ερμεία τμηθείς, ω βαφής ανεκπλύτου!

Ερμείαν τριακοστή άορ κατέκτανε πρώτη.

Ούτος ο Άγιος ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Μάρκου Αυρηλίου του και Αντωνίνου λεγομένου, εν έτει ρξ’ [160], στρατιώτης κατά το επάγγελμα εν τη πόλει της Καππαδοκίας τη λεγομένη Κόμανα, γέρωντας εις την ηλικίαν, και άσπρας έχων τας τρίχας. Ούτος λοιπόν δια την εις Χριστόν ομολογίαν και πίστιν επιάσθη, και εφέρθη εις τον δούκα Σεβαστιανόν. Και επειδή δεν ηθέλησε να θυσιάση εις τα είδωλα, πρώτον μεν, ετζάκισαν τα σιαγόνιά του, και έγδαραν το δέρμα του προσώπου του, και εξερρίζωσαν τα οδόντιά του, έπειτα ανάψαντες κάμινον, έβαλαν τον Άγιον εις αυτήν. Επειδή δε ευγήκεν από την κάμινον αβλαβής, δια τούτο έδωκαν εις αυτόν φαρμάκια θανατηφόρα. Καταφαγών δε ο Μάρτυς αυτά, όχι μόνον αυτός έμεινεν ανώτερος από κάθε βλάβην, αλλά ετράβιξεν εις την πίστιν του Χριστού και τον μάγον οπού τα εκατασκεύασεν, ο οποίος ομολογήσας τον Χριστόν, απεκεφαλίσθη, και έλαβε του μαρτυρίου τον στέφανον. Του δε Αγίου Ερμεία ετζάκισαν τα νεύρα, έπειτα έβαλον αυτόν μέσα εις λάδι βρασμένον, μετά ταύτα, εκέντησαν τα ομμάτιά του, ύστερον εκρέμασαν αυτόν κατακέφαλα τρεις ημέρας, τελευταίον δε απέκοψαν την αγίαν του κεφαλήν, και έτζι απήλθεν ο αοίδιμος στεφανηφόρος εις τα Ουράνια.

*

Τη αυτή ημέρα ο τω Αγίω Ερμεία κεράσας το φάρμακον Μάγος, πιστεύσας τω Χριστώ, ξίφει τελειούται.

Γεύσει νοητού φαρμάκου του σου Λόγε,
Πλάνην εμούντα φαρμακόν κτείνει ξίφος.

*

Οι Άγιοι πέντε Μάρτυρες οι εν Ασκάλωνι, κατά γης συρόμενοι, τελειούνται.

Ιμάτια πριν, νυν δε πεντάς Κυρίω,
Ανδρών συρέντων στρώσις ηπλώθη ξένη.

*

Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος και Χαραλάμπης πυρί τελειούνται.

Ζήλου πυρί φλεχθέντες αθληταί δύω,
Ιλιγγιώσιν ουδαμώς προς πυρ φλέγον.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Γ’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

*

Ο μην Μάϊος ώδε λήξιν λαμβάνει,
Θεώ δε δόξαν τω αλήκτω προσφέρει.

* * *

  

 

Άγιος ΕρμείαςΤῷ αὐτῷ μηνὶ ΛΑ΄, μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρμείου.

Βάπτεις σεαυτὸν κογχύλῃ σῶν αἱμάτων,
Ἑρμεία τμηθείς, ὢ βαφῆς ἀνεκπλύτου!

Ἑρμείαν τριακοστῇ ἄορ κατέκτανε πρώτῃ.

Οὗτος ὁ Ἅγιος ἦτον κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Μάρκου Αὐρηλίου τοῦ καὶ Ἀντωνίνου λεγομένου, ἐν ἔτει ρξ΄ [160], στρατιώτης κατὰ τὸ ἐπάγγελμα ἐν τῇ πόλει τῆς Καππαδοκίας τῇ λεγομένῃ Κόμανα, γέρωντας εἰς τὴν ἡλικίαν, καὶ ἄσπρας ἔχων τὰς τρίχας. Οὗτος λοιπὸν διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν καὶ πίστιν ἐπιάσθη, καὶ ἐφέρθη εἰς τὸν δοῦκα Σεβαστιανόν. Καὶ ἐπειδὴ δὲν ἠθέλησε νὰ θυσιάσῃ εἰς τὰ εἴδωλα, πρῶτον μέν, ἐτζάκισαν τὰ σιαγόνιά του, καὶ ἔγδαραν τὸ δέρμα τοῦ προσώπου του, καὶ ἐξερρίζωσαν τὰ ὀδόντιά του, ἔπειτα ἀνάψαντες κάμινον, ἔβαλαν τὸν Ἅγιον εἰς αὐτήν. Ἐπειδὴ δὲ εὐγῆκεν ἀπὸ τὴν κάμινον ἀβλαβής, διὰ τοῦτο ἔδωκαν εἰς αὐτὸν φαρμάκια θανατηφόρα. Καταφαγὼν δὲ ὁ Μάρτυς αὐτά, ὄχι μόνον αὐτὸς ἔμεινεν ἀνώτερος ἀπὸ κάθε βλάβην, ἀλλὰ ἐτράβιξεν εἰς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν μάγον ὁποῦ τὰ ἐκατασκεύασεν, ὁ ὁποῖος ὁμολογήσας τὸν Χριστόν, ἀπεκεφαλίσθη, καὶ ἔλαβε τοῦ μαρτυρίου τὸν στέφανον. Τοῦ δὲ Ἁγίου Ἑρμεία ἐτζάκισαν τὰ νεῦρα, ἔπειτα ἔβαλον αὐτὸν μέσα εἰς λάδι βρασμένον, μετὰ ταῦτα, ἐκέντησαν τὰ ὀμμάτιά του, ὕστερον ἐκρέμασαν αὐτὸν κατακέφαλα τρεῖς ἡμέρας, τελευταῖον δὲ ἀπέκοψαν τὴν ἁγίαν του κεφαλήν, καὶ ἔτζι ἀπῆλθεν ὁ ἀοίδιμος στεφανηφόρος εἰς τὰ Οὐράνια.

*

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ τῷ Ἁγίῳ Ἑρμείᾳ κεράσας τὸ φάρμακον Μάγος, πιστεύσας τῷ Χριστῷ, ξίφει τελειοῦται.

Γεύσει νοητοῦ φαρμάκου τοῦ σοῦ Λόγε,
Πλάνην ἐμοῦντα φαρμακόν κτείνει ξίφος.

*

Οἱ Ἅγιοι πέντε Μάρτυρες οἱ ἐν Ἀσκάλωνι, κατὰ γῆς συρόμενοι, τελειοῦνται.

Ἱμάτια πρίν, νῦν δὲ πεντὰς Κυρίῳ,
Ἀνδρῶν συρέντων στρῶσις ἡπλώθη ξένη.

*

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Εὐσέβιος καὶ Χαραλάμπης πυρὶ τελειοῦνται.

Ζήλου πυρὶ φλεχθέντες ἀθληταὶ δύω,
Ἰλιγγιῶσιν οὐδαμῶς πρὸς πῦρ φλέγον.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

*

Ὁ μὴν Μάϊος ὧδε λῆξιν λαμβάνει,
Θεῷ δὲ δόξαν τῷ ἀλήκτῳ προσφέρει.

Ἀπό τὸ βιβλίο: Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τόμος Γ’. Ἐκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

 

 Των Αγίων Ερμείου, Ευσεβίου, Χαραλάμπους κ.ά.

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.