Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου3 Ιανουαρίου

Των Αγίων Μαλαχίου του Προφήτου, Γορδίου, Πέτρου του εν τω Αγίω Ζαχαρία της Ατρώας κ.ά.

Αν θέλετε πολυτονικό κείμενο, πατήστε εδώ

Άγιος Προφήτης ΜαλαχίαςΤω αυτώ μηνί Γ’, μνήμη του Αγίου Προφήτου Μαλαχίου.

Ο κλήσιν αυχών Αγγέλου Μαλαχίας,
Αυχεί μάλιστα, την μετ’ Αγγέλων στάσιν.

Εκ ρεθέων Μαλαχίου απέπτατο εν τρίτη ήτορ.

Ούτος ο θείος Προφήτης εγεννήθη εκ φυλής Λευΐ, εν τόπω καλουμένω Σοφερώ, κατά τους χρόνους εκείνους, κατά τους οποίους εγύρισαν οι Εβραίοι εις Ιερουσαλήμ από την σκλαβίαν της Βαβυλώνος. Εις καιρόν δε οπού ήτον ακόμη νέος, απόκτησε πολιτείαν ενάρετον και αρίστην. Έλαβε δε το όνομα να λέγεται Μαλαχίας (το οποίον ελληνικά ερμηνεύεται Άγγελος) δια δύω αίτια. Ένα μεν, διατί ήτον ωραίος και ευπρεπής. Και άλλο δε, διατί όσα ο Προφήτης ούτος επροφήτευεν, ευθύς ελάμβανον την βεβαίωσιν δια μέσου θείου Αγγέλου, όστις έλεγε ταύτα εις αυτόν. Και τον μεν Άγγελον, δεν έβλεπον οι ανάξιοι, αλλά μόνον οι άξιοι. Την δε φωνήν αυτού, όλοι ήκουον, και οι άξιοι, και οι ανάξιοι. Ήκμασε δε κατά τον καιρόν του Έσδρα (1) τετρακοσίους χρόνους προ του Χριστού. Ήτον δε ως είπομεν, εν τη νεότητι της ηλικίας του, ωραίος εις την όψιν. Είχε το πρόσωπον, όχι στρογγυλόν, αλλά μακρόν. Και τας τρίχας συνεστραμμένας και κυκλοειδείς, και ωσάν κουρευμένας. Την δε κεφαλήν είχε πλατείαν και μεγάλην.

(1) Ου καλώς δε γράφεται εις τους Συναξαριστάς, τόσον τον τετυπωμένον, όσον και τον χειρόγραφον, ότι ο Προφήτης ούτος ήτον κατά τους χρόνους της αναρχίας, ήτις ηκολούθησεν εν τω καιρώ των Κριτών. Ψευδέστατον γαρ τούτο εστί, έξω μόνον αν θέλη τινάς να νοήση αναρχίαν, την εις Βαβυλώνα αιχμαλωσίαν, ότε οι Εβραίοι αρχήν και βασιλείαν δεν είχον. Ότι δε ήτον εις τον καιρόν του Έσδρα, μαρτυρεί και ο Αλέξανδρος εις τα Ιουδαϊκά (σελ. σπδ’). Όθεν και ο Ιερώνυμος υπέλαβεν, ότι ο Μαλαχίας ούτος είναι ο ίδιος Έσδρας, ως ένα τους δύω λογιζόμενος. Και ότι ωνομάσθη Μαλαχίας, ήτοι άγγελος, δια το προφητικόν χάρισμα, και δια το λαμπρόν και ακέραιον του βίου. Εν τέσσαρσι δε κεφαλαίοις η προφητεία αυτού διαιρείται, και πολλά κατηγορεί εν αυτοίς τους αθεμίτους γάμους. Ομοίως και τους ιερείς εκείνους, οπού αμελούν εις τας του Θεού διακονίας και λειτουργίας. Προφητεύει δε και δια την έλευσιν του Χριστού, και την έλευσιν του Θεσβίτου Ηλιού.

Σημείωσαι δε, ότι οι τρεις Προφήται, ο Αγγαίος, ο Ζαχαρίας, και ο Μαλαχίας ούτος, λέγονται Προφήται του δευτέρου Ναού. Επειδή και ήκμασαν, όταν έκτισεν ο Ζοροβάβελ τον δεύτερον Ναόν μετά την αιχμαλωσίαν της Βαβυλώνος. Επροφήτευσε δε ο Μαλαχίας ολίγους χρόνους μετά τον Αγγαίον και Ζαχαρίαν, τους δια της προτροπής αυτών πείσαντας τους Ιουδαίους ανακαινίσαι τον Ναόν.

*

Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Γορδίου (2).

Και τις παρέλθη Γόρδιον τον οπλίτην,
Προς φρικτόν όπλον στερρόν άνδρα το ξίφος;

Ούτος ήτον κατά τους χρόνους Λικινίου του βασιλέως, εν έτει τιδ’ [314], καταγόμενος από την Καισάρειαν της Καππαδοκίας, στρατηγός και πρώτος επάνω εις εκατόν στρατιώτας. Ούτος λοιπόν μη υποφέρωντας να βλέπη την παρρησίαν των ασεβών Ελλήνων, και να ακούη τας βλασφημίας, οπού έλεγον κατά του Χριστού, εμακρύνθη από την πόλιν. Και αναχωρήσας εις τα βουνά, ευρίσκετο με τα θηρία και άλογα ζώα. Εκεί λοιπόν ησυχάζωντας, άναψεν ο αοίδιμος από τον του Χριστού πόθον και έρωτα. Και ενδυναμωθείς υπό Θεού και θάρρος λαβών κατά της πλάνης των Ελλήνων, ώρμησεν από την έρημον εις την πόλιν, ωσάν δυνατόν λεοντάρι. Εμβαίνωντας δε μέσα εις το παζάρι και θέατρον, εκήρυξε τον Χριστόν. Όθεν με την θεωρίαν του εγύρισεν όλον το πλήθος των παρεστώτων εις τον εαυτόν του. Αλλά και αυτόν τον άρχοντα της πόλεως προκαθήμενον εκεί, τον εκατάπληξε με την παρρησίαν του. Όθεν εκείνος εις άκρον θυμόν κινηθείς, επρόσταξε και απέκοψαν την τιμίαν του κεφαλήν. Και ούτως έλαβεν ο μακάριος του μαρτυρίου τον στέφανον.

(2) Τούτον τον Μάρτυρα Γόρδιον ετίμησε με εγκώμιον ο Μέγας Βασίλειος, ου η αρχή· «Νόμος εστί φύσεως». (Σώζεται εν τοις εκδεδομένοις.)

*

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του Σημειοφόρου, του εν τω Αγίω Ζαχαρία της Ατρώας κειμένου (3).

Άλλος Πέτρος πρόκριτος ωράθη Πέτρος,
Σημεία ποιών ως εκείνος μυρία.

(3) Ο Πέτρος ούτος ίσως είναι ο Επίσκοπος Άργους, ο αδελφός Παύλου του Κορίνθου του κατά την εικοστήν εβδόμην του Μαρτίου εορταζομένου. Των δύω το Συναξάριον όρα εις την τρίτην Μαΐου.

*

Οι Άγιοι Μάρτυρες Μήτηρ και δύω Τέκνα πυρί τελειούνται.

Μητρός φλεγείσης, και τα τέκνα προς φλόγα,
Τετρυγότα τρέχουσιν ως στρουθού τέκνα.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

 Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

 

Άγιος Προφήτης ΜαλαχίαςΤ ατ μην Γ΄, μνήμη το γίου Προφήτου Μαλαχίου.

κλσιν αχν γγέλου Μαλαχίας,
Αχε μάλιστα, τν μετ’ γγέλων στάσιν.

κ εθέων Μαλαχίου πέπτατο ν τρίτ τορ.

Οτος θεος Προφήτης γεννήθη κ φυλς Λευΐ, ν τόπ καλουμέν Σοφερ, κατ τος χρόνους κείνους, κατ τος ποίους γύρισαν ο βραοι ες ερουσαλμ π τν σκλαβίαν τς Βαβυλνος. Ες καιρν δ πο τον κόμη νέος, πόκτησε πολιτείαν νάρετον κα ρίστην. λαβε δ τ νομα ν λέγεται Μαλαχίας (τ ποον λληνικ ρμηνεύεται γγελος) δι δύω ατια. να μέν, διατ τον ραος κα επρεπής. Κα λλο δέ, διατ σα Προφήτης οτος προφήτευεν, εθς λάμβανον τν βεβαίωσιν δι μέσου θείου γγέλου, στις λεγε τατα ες ατόν. Κα τν μν γγελον, δν βλεπον ο νάξιοι, λλ μόνον ο ξιοι. Τν δ φωνν ατο, λοι κουον, κα ο ξιοι, κα ο νάξιοι. κμασε δ κατ τν καιρν το σδρα (1) τετρακοσίους χρόνους πρ το Χριστο. τον δ ς επομεν, ν τ νεότητι τς λικίας του, ραος ες τν ψιν. Εχε τ πρόσωπον, χι στρογγυλόν, λλ μακρόν. Κα τς τρίχας συνεστραμμένας κα κυκλοειδες, κα σν κουρευμένας. Τν δ κεφαλν εχε πλατεαν κα μεγάλην.

(1) Ο καλς δ γράφεται ες τος Συναξαριστάς, τόσον τν τετυπωμένον, σον κα τν χειρόγραφον, τι Προφήτης οτος τον κατ τος χρόνους τς ναρχίας, τις κολούθησεν ν τ καιρ τν Κριτν. Ψευδέστατον γρ τοτό στι, ξω μόνον ν θέλ τινς ν νοήσ ναρχίαν, τν ες Βαβυλνα αχμαλωσίαν, τε ο βραοι ρχν κα βασιλείαν δν εχον. τι δ τον ες τν καιρν το σδρα, μαρτυρε κα λέξανδρος ες τ ουδαϊκά (σελ. σπδ΄). θεν κα ερώνυμος πέλαβεν, τι Μαλαχίας οτος εναι διος σδρας, ς να τος δύω λογιζόμενος. Κα τι νομάσθη Μαλαχίας, τοι γγελος, δι τ προφητικν χάρισμα, κα δι τ λαμπρν κα κέραιον το βίου. ν τέσσαρσι δ κεφαλαίοις προφητεία ατο διαιρεται, κα πολλ κατηγορε ν ατος τος θεμίτους γάμους. μοίως κα τος ερες κείνους, πο μελον ες τς το Θεο διακονίας κα λειτουργίας. Προφητεύει δ κα δι τν λευσιν το Χριστο, κα τν λευσιν το Θεσβίτου λιού.

Σημείωσαι δέ, τι ο τρες Προφται, γγαος, Ζαχαρίας, κα Μαλαχίας οτος, λέγονται Προφται το δευτέρου Ναο. πειδ κα κμασαν, ταν κτισεν Ζοροβάβελ τν δεύτερον Ναν μετ τν αχμαλωσίαν τς Βαβυλνος. προφήτευσε δ Μαλαχίας λίγους χρόνους μετ τν γγαον κα Ζαχαρίαν, τος δι τς προτροπς ατν πείσαντας τος ουδαίους νακαινίσαι τν Ναόν.

*

Τ ατ μέρ μνήμη το γίου Μάρτυρος Γορδίου (2).

Κα τίς παρέλθ Γόρδιον τν πλίτην,
Πρς φρικτν πλον στερρν νδρα τ ξίφος;

Οτος τον κατ τος χρόνους Λικινίου το βασιλέως, ν τει τιδ΄ [314], καταγόμενος π τν Καισάρειαν τς Καππαδοκίας, στρατηγς κα πρτος πάνω ες κατν στρατιώτας. Οτος λοιπν μ ποφέρωντας ν βλέπ τν παρρησίαν τν σεβν λλήνων, κα ν κού τς βλασφημίας, πο λεγον κατ το Χριστο, μακρύνθη π τν πόλιν. Κα ναχωρήσας ες τ βουνά, ερίσκετο μ τ θηρία κα λογα ζα. κε λοιπν συχάζωντας, ναψεν οίδιμος π τν το Χριστο πόθον κα ρωτα. Κα νδυναμωθες π Θεο κα θάρρος λαβν κατ τς πλάνης τν λλήνων, ρμησεν π τν ρημον ες τν πόλιν, σν δυνατν λεοντάρι. μβαίνωντας δ μέσα ες τ παζάρι κα θέατρον, κήρυξε τν Χριστόν. θεν μ τν θεωρίαν του γύρισεν λον τ πλθος τν παρεστώτων ες τν αυτόν του. λλ κα ατν τν ρχοντα τς πόλεως προκαθήμενον κε, τν κατάπληξε μ τν παρρησίαν του. θεν κενος ες κρον θυμν κινηθείς, πρόσταξε κα πέκοψαν τν τιμίαν του κεφαλήν. Κα οτως λαβεν μακάριος το μαρτυρίου τν στέφανον.

(2) Τοτον τν Μάρτυρα Γόρδιον τίμησε μ γκώμιον Μέγας Βασίλειος, ο ρχή· «Νόμος στ φύσεως». (Σζεται ν τος κδεδομένοις.)

*

Μνήμη το σίου Πατρς μν Πέτρου το Σημειοφόρου, το ν τ γί Ζαχαρί τς τρώας κειμένου (3).

λλος Πέτρος πρόκριτος ράθη Πέτρος,
Σημεα ποιν ς κενος μυρία.

(3) Πέτρος οτος σως εναι πίσκοπος ργους, δελφς Παύλου το Κορίνθου το κατ τν εκοστν βδόμην το Μαρτίου ορταζομένου. Τν δύω τ Συναξάριον ρα ες τν τρίτην Μαΐου.

*

Ο γιοι Μάρτυρες Μήτηρ κα δύω Τέκνα πυρ τελειονται.

Μητρς φλεγείσης, κα τ τέκνα πρς φλόγα,
Τετρυγότα τρέχουσιν ς στρουθο τέκνα.

Τας τν σν γίων πρεσβείαις Χριστ Θες λέησον μς.

 Ἀπό τὸ βιβλίο: Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τόμος Β’. Ἐκδόσεις Δόμος, 2005.

 * * *

 

 

 

Των Αγίων Μαλαχίου του Προφήτου, Γορδίου, Πέτρου του εν τω Αγίω Ζαχαρία της Ατρώας κ.ά.

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.