Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου28 Μαρτίου

Των Αγίων Ιλαρίωνος Ηγουμένου Μονής της Πελεκητής, Ηρωδίωνος ενός των εβδομήκοντα Αποστόλων

Αν θέλετε πολυτονικό κείμενο, πατήστε εδώ

Άγιος ΙλαρίωνΤω αυτώ μηνί ΚΗ’, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίωνος του νέου, Ηγουμένου γεγονότος Μονής της Πελεκητής (1).

Δους Ιλαρίων γη το γήθεν σαρκίον,
Γην μακάρων ώκησε την μακαρίαν.

Ογδόη Ιλαρίωνα κιχήσατο εικάδι πότμος.

(1) Σημείωσαι, ότι το Μοναστήριον της Πελεκητής ευρίσκεται κατά την Προύσαν, το οποίον σώζεται και κατοικείται έως της σήμερον.

 

 

 

 

*

Άγιος ΗρωδίωνΤη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ηρωδίωνος ενός των εβδομήκοντα Αποστόλων.

Ρόδον νοητόν ων σαφώς Ηρωδίων,
Ξίφει τρυγηθείς πάλιν ανθεί εν πόλω.

Ούτος ήτον ένας από τους εβδομήκοντα μαθητάς του Κυρίου, ακολουθών εις τους Αγίους Αποστόλους, και μάλιστα εις τον κορυφαίον Πέτρον, και γενόμενος συνεργός του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Έπειτα χειροτονηθείς Επίσκοπος των νέων Πατρών, εδίδασκε και επίστρεφε πολλούς προς τον Κύριον. Όθεν επιάσθη (2) από τους Έλληνας ομού και Ιουδαίους, και εδάρθη δυνατά. Διότι άλλοι μεν, έδερνον αυτόν, άλλοι δε, εσύντριβον το στόμα του με πέτρας, άλλοι δε, εκτύπουν αυτόν εις την κεφαλήν. Τελευταίον δε απέσφαξαν αυτόν οι θηριόγνωμοι, και έτζι ετελειώθη, παραδούς την ψυχήν του εις χείρας Θεού ο τρισόλβιος.

(2) Κατά δε την δεκάτην του Νοεμβρίου μηνός, όπου εορτάζεται ο Απόστολος ούτος μετά Ολυμπά, Εράστου, Σωσιπάτρου, και Κουάρτου, γράφεται ότι ο Ηρωδίων ούτος απεκεφαλίσθη από τον Νέρωνα μαζί με τον Ολυμπάν.

Περιττώς δε γράφεται και εδώ παρά τω τετυπωμένω Συναξαριστή, το Συναξάριον του Αγίου Μάρτυρος Φιλητού του Συγκλητικού και των συν αυτώ. Τούτου γαρ η μνήμη προεορτάζεται κατά την εικοστήν εβδόμην του παρόντος Μαρτίου, όπου και το Συναξάριον αυτού κατά τάξιν συνηρμόσθη.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Άγιος ΙλαρίωνΤῷ αὐτῷ μηνὶ ΚΗ΄, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἱλαρίωνος τοῦ νέου, Ἡγουμένου γεγονότος Μονῆς τῆς Πελεκητῆς (1).

Δοὺς Ἱλαρίων γῇ τὸ γῆθεν σαρκίον,
Γῆν μακάρων ᾤκησε τὴν μακαρίαν.

Ὀγδόῃ Ἱλαρίωνα κιχήσατο εἰκάδι πότμος.

(1) Σημείωσαι, ὅτι τὸ Μοναστήριον τῆς Πελεκητῆς εὑρίσκεται κατὰ τὴν Προῦσαν, τὸ ὁποῖον σῴζεται καὶ κατοικεῖται ἕως τῆς σήμερον.

 

 

 

 

*

Άγιος ΗρωδίωνΤῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἡρωδίωνος ἑνὸς τῶν ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων.

Ῥόδον νοητὸν ὢν σαφῶς Ἡρωδίων,
Ξίφει τρυγηθεὶς πάλιν ἀνθεῖ ἐν πόλῳ.

Οὗτος ἦτον ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑβδομήκοντα μαθητὰς τοῦ Κυρίου, ἀκολουθῶν εἰς τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, καὶ μάλιστα εἰς τὸν κορυφαῖον Πέτρον, καὶ γενόμενος συνεργὸς τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου. Ἔπειτα χειροτονηθεὶς Ἐπίσκοπος τῶν νέων Πατρῶν, ἐδίδασκε καὶ ἐπίστρεφε πολλοὺς πρὸς τὸν Κύριον. Ὅθεν ἐπιάσθη (2) ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας ὁμοῦ καὶ Ἰουδαίους, καὶ ἐδάρθη δυνατά. Διότι ἄλλοι μέν, ἔδερνον αὐτόν, ἄλλοι δέ, ἐσύντριβον τὸ στόμα του μὲ πέτρας, ἄλλοι δέ, ἐκτύπουν αὐτὸν εἰς τὴν κεφαλήν. Τελευταῖον δὲ ἀπέσφαξαν αὐτὸν οἱ θηριόγνωμοι, καὶ ἔτζι ἐτελειώθη, παραδοὺς τὴν ψυχήν του εἰς χεῖρας Θεοῦ ὁ τρισόλβιος.

(2) Κατὰ δὲ τὴν δεκάτην τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ὅπου ἑορτάζεται Ἀπόστολος οὗτος μετὰ Ὀλυμπᾶ, Ἐράστου, Σωσιπάτρου, καὶ Κουάρτου, γράφεται ὅτι Ἡρωδίων οὗτος ἀπεκεφαλίσθη ἀπὸ τὸν Νέρωνα μαζὶ μὲ τὸν Ὀλυμπᾶν.

Περιττῶς δὲ γράφεται καὶ ἐδῶ παρὰ τῷ τετυπωμένῳ Συναξαριστῇ, τὸ Συναξάριον τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Φιλητοῦ τοῦ Συγκλητικοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Τούτου γὰρ μνήμη προεορτάζεται κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἑβδόμην τοῦ παρόντος Μαρτίου, ὅπου καὶ τὸ Συναξάριον αὐτοῦ κατὰ τάξιν συνηρμόσθη.

Ταῖς τῶν σῶν Ἁγίων πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀπό τὸ βιβλίο: Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τόμος Β’. Ἐκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Των Αγίων Ιλαρίωνος Ηγουμένου Μονής της Πελεκητής, Ηρωδίωνος ενός των εβδομήκοντα Αποστόλων

 

 

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.