Συναξαριστής Αγίου Νικοδήμου15 Απριλίου

Των Αγίων Κρήσκεντος, Αναστασίας, Βασιλίσσης, Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών, Θεοδώρου, Παυσολυπίου

Αν θέλετε πολυτονικό κείμενο, πατήστε εδώ

Τω αυτώ μηνί ΙΕ’, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κρήσκεντος.

Θάμβος βλέπειν Κρήσκεντα του πυρός μέσον,
Ηγούμενον λειμώνα τερπνόν την φλόγα.

Κάτθανε και Κρήσκης πέμπτη δεκάτη πυρί λαύρω.

Ούτος ήτον από τα Μύρα της Λυκίας εκ γένους λαμπρού και περιφανούς, γέρων και προβεβηκώς εις την ηλικίαν. Βλέπωντας δε πως ήκμαζεν η ασέβεια και υψόνετο η θρησκεία των ειδώλων, και πως ήτον πολλοί δεδουλωμένοι εις την πλάνην, και επρόσφερον θυσίας εις τα άψυχα ξόανα: τούτου χάριν ζήλω κινούμενος ο μακάριος, επήγεν εις το μέσον των ειδωλολατρών, και ενουθέτει αυτούς, να απέχουν μεν από την πλάνην αυτήν, να επιστρέψουν δε προς τον Θεόν, ο οποίος πιστεύεται από τους Χριστιανούς, και είναι δημιουργός κάθε πνοής, και χορηγός κάθε ζωής.

Επειδή δε ο ηγεμών ωνόμασε τον Άγιον κακοδαίμονα και δυστυχή, διατί θεληματικώς ηθέλησε να έμβη εις τα βάσανα, δια τούτο ο Άγιος ανταπεκρίθη εις αυτόν, ότι το να πάσχη τινάς δια τον Χριστόν, τούτο είναι πρόξενον ευτυχίας και ευδαιμονίας. Ερωτώμενος δε από τον ηγεμόνα να ειπή, ποίον είναι το όνομά του και η πατρίς του, ο Άγιος μίαν απόκρισιν έδιδεν εις όλα τα ερωτήματα, δηλαδή ότι είναι Χριστιανός. Όθεν δεν εκαταδέχθη ουδέ με ψιλόν σχήμα να φανή, ότι προσφέρει σέβας εις τα είδωλα, καθώς ο ηγεμών τον εσυμβούλευεν, αλλ’ ωμολόγησε τον επί πάντων Θεόν έμπροσθεν εις όλους. Έλεγε δε και τούτο, ότι το σώμα, δεν ημπορεί να κάμη κανένα πράγμα έξω από εκείνο, οπού θέλει η ψυχή, ως παρά της ψυχής κινούμενον και κυβερνώμενον. Τούτων λοιπόν ένεκα, πρώτον μεν, εκρεμάσθη ο Άγιος και εξεσχίσθη, έπειτα δε, ανάφθη πυρκαϊά, και ερρίφθη μέσα εις αυτήν, το δε πυρ ούτε μίαν τρίχα της κεφαλής του διέφθειρεν. Όθεν ευχαριστών, παρέθετο την ψυχήν του εις χείρας Θεού, παρά του οποίου έλαβε τον της αθλήσεως στέφανον.

*

Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Αναστασίας και Βασιλίσσης.

Αμνού Θεού σφάττουσιν αμνάδας δύω,
Αναστασίαν και Βασίλισσαν άμα.

Αύται αι Άγιαι ήτον κατά τους χρόνους του βασιλέως Νέρωνος, εν έτει νς’ [56], καταγόμεναι από την μεγαλόπολιν Ρώμην, ευγενείς και πλούσιαι, αι οποίαι έγιναν και μαθήτριαι των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των υπό Νέρωνος θανατωθέντων. Μετά δε τον θάνατον αυτών, πέρνουσαι τα τίμια και αποστολικά λείψανά των την νύκτα, ενταφίασαν αυτά. Επειδή δε εφανερώθησαν εις τον δυσσεβή Νέρωνα, δια τούτο εφέρθησαν έμπροσθεν αυτού, και πρώτον μεν εβάλθησαν εις την φυλακήν, ύστερον δε ερωτηθείσαι, εάν αρνούνται την του Χριστού πίστιν, και αποκριθείσαι, ότι μένουσιν εις αυτήν, δια τούτο εκρέμασαν αυτάς. Έπειτα έκοψαν τα βυζία, και χείρας και πόδας και γλώσσας των, και τελευταίον έκοψαν τας κεφαλάς των, και έτζι ανέβηκαν αι μακάριαι στεφανηφόροι εις τα Ουράνια.

*

Άγιος ΛεωνίδηςΟ Άγιος Μάρτυς Λεωνίδης ο Επίσκοπος Αθηνών εν ειρήνη τελειούται.

Σκότος συνέσχε τας Αθήνας αθρόον,
Δύναντος αυταίς ηλίου Λεωνίδους.

 

 

 

 

 

 

 *

Οι Άγιοι Μάρτυρες Θεόδωρος Πρεσβύτερος και Παυσολύπιος ξίφει τελειούνται.

Παυσολυπίω και Θεοδώρω θύτη,
Δώρον τι παυσίλυπον όντως το ξίφος.

Ταις των σων Αγίων πρεσβείαις Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.

Από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Β’. Εκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Τ ατ μην ΙΕ΄, μνήμη το γίου Μάρτυρος Κρήσκεντος.

Θάμβος βλέπειν Κρήσκεντα το πυρς μέσον,
γούμενον λειμνα τερπνν τν φλόγα.

Κάτθανε κα Κρήσκης πέμπτ δεκάτ πυρ λαύρ.

Οτος τον π τ Μύρα τς Λυκίας κ γένους λαμπρο κα περιφανος, γέρων κα προβεβηκς ες τν λικίαν. Βλέπωντας δ πς κμαζεν σέβεια κα ψόνετο θρσκεία τν εδώλων, κα πς τον πολλο δεδουλωμένοι ες τν πλάνην, κα πρόσφερον θυσίας ες τ ψυχα ξόανα: τούτου χάριν ζήλ κινούμενος μακάριος, πγεν ες τ μέσον τν εδωλολατρν, κα νουθέτει ατούς, ν πέχουν μν π τν πλάνην ατήν, ν πιστρέψουν δ πρς τν Θεόν, ποος πιστεύεται π τος Χριστιανούς, κα εναι δημιουργς κάθε πνος, κα χορηγς κάθε ζως.

πειδ δ γεμν νόμασε τν γιον κακοδαίμονα κα δυστυχ, διατ θεληματικς θέλησε ν μβ ες τ βάσανα, δι τοτο γιος νταπεκρίθη ες ατόν, τι τ ν πάσχ τινς δι τν Χριστόν, τοτο εναι πρόξενον ετυχίας κα εδαιμονίας. ρωτώμενος δ π τν γεμόνα ν επ, ποον εναι τ νομά του κα πατρίς του, γιος μίαν πόκρισιν διδεν ες λα τ ρωτήματα, δηλαδ τι εναι Χριστιανός. θεν δν καταδέχθη οδ μ ψιλν σχμα ν φαν, τι προσφέρει σέβας ες τ εδωλα, καθς γεμν τν συμβούλευεν, λλ’ μολόγησε τν π πάντων Θεν μπροσθεν ες λους. λεγε δ κα τοτο, τι τ σμα, δν μπορε ν κάμ κνένα πργμα ξω π κενο, πο θέλει ψυχή, ς παρ τς ψυχς κινούμενον κα κυβερνώμενον. Τούτων λοιπν νεκα, πρτον μέν, κρεμάσθη γιος κα ξεσχίσθη, πειτα δέ, νάφθη πυρκαϊά, κα ρρίφθη μέσα ες ατήν, τ δ πρ οτε μίαν τρίχα τς κεφαλς του διέφθειρεν. θεν εχαριστν, παρέθετο τν ψυχήν του ες χερας Θεο, παρ το ποίου λαβε τν τς θλήσεως στέφανον.

*

Τ ατ μέρ μνήμη τν γίων Μαρτύρων γυναικν ναστασίας κα Βασιλίσσης.

μνο Θεο σφάττουσιν μνάδας δύω,
ναστασίαν κα Βασίλισσαν μα.

Αται α γιαι τον κατ τος χρόνους το βασιλέως Νέρωνος, ν τει νς΄ [56], καταγόμεναι π τν μεγαλόπολιν ώμην, εγενες κα πλούσιαι, α ποαι γιναν κα μαθήτριαι τν γίων ποστόλων Πέτρου κα Παύλου, τν π Νέρωνος θανατωθέντων. Μετ δ τν θάνατον ατν, πέρνουσαι τ τίμια κα ποστολικ λείψανά των τν νύκτα, νταφίασαν ατά. πειδ δ φανερώθησαν ες τν δυσσεβ Νέρωνα, δι τοτο φέρθησαν μπροσθεν ατο, κα πρτον μν βάλθησαν ες τν φυλακήν, στερον δ ρωτηθεσαι, ἐὰν ρνονται τν το Χριστο πίστιν, κα ποκριθεσαι, τι μένουσιν ες ατήν, δι τοτο κρέμασαν ατάς. πειτα κοψαν τ βυζία, κα χερας κα πόδας κα γλσσάς των, κα τελευταον κοψαν τς κεφαλάς των, κα τζι νέβηκαν α μακάριαι στεφανηφόροι ες τ Οράνια.

*

Άγιος Λεωνίδης γιος Μάρτυς Λεωνίδης πίσκοπος θηνν ν ερήν τελειοται.

Σκότος συνέσχε τς θήνας θρόον,
Δύναντος ατας λίου Λεωνίδους.

 

 

 

 

 

 

 *

Ο γιοι Μάρτυρες Θεόδωρος Πρεσβύτερος κα Παυσολύπιος ξίφει τελειονται.

Παυσολυπί κα Θεοδώρ θύτ,
Δρόν τι παυσίλυπον ντως τ ξίφος.

Τας τν σν γίων πρεσβείαις Χριστ Θες λέησον μς.

Ἀπό τὸ βιβλίο: Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Συναξαριστὴς τῶν δώδεκα μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τόμος Β’. Ἐκδόσεις Δόμος, 2005.

* * *

 

 

Των Αγίων Κρήσκεντος, Αναστασίας, Βασιλίσσης, Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών, Θεοδώρου, Παυσολυπίου

Ορθόδοξη πίστη και ζωή στο email σας. Λάβετε πρώτοι όλες τις τελευταίες αναρτήσεις της Κοινωνίας Ορθοδοξίας:
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter! Θα λάβετε email επιβεβαίωσης σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο μέσα του για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή. Εάν το email δεν εμφανιστεί στο γραμματοκιβώτιό σας, παρακαλούμε ελέγξτε τον φάκελο του spam.
Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο newsletter!
Λυπούμαστε, υπήρξε ένα σφάλμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε το email σας.